LẦN THỨ

XIII

    Hội trường RAMADA PLAZA HOTEL  

10022  GARDEN GROVE BLVD., GARDEN GROVE CA. 92844 U.S.A.

ĐẠI HỘI ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngày 17 - 18  Tháng 9 Năm 2016